Home / Artcam Tutorial / Feature Machining artcampro

Feature Machining artcampro

Feature Machining là chu trình khắc 3D,  khi mà chiều dày thật sự của toàn bộ vùng gia công relief được kiểm soát bên trong các Vector. Có 3 loại FeatureRaised, Recessed,  hoặc  Centre Line

 

ssa1

Ví dụ

Có thể nhập một vector và dùng lệnh Turn để tạo thành Relief.  Sau đó tạo 3 nhóm Vector Text để thể hiện hết các cách gia công feature.

ssa2

 •  Tạo new model
 •  Thiết lập kích thước 100 x 100mm  với resolution of 1028 x 1028 với gốc tại tâm.
 • top menu  chọn Vectors – Import.
 •  Tìm đến đường dẫn D:\users\training\ArtCam Data  chọn file feature-bottle.eps  rồi nhấn Open.

ssa3

Vector sẽ được nhập vào.

Dùng lệnh Turn, relief  với tỉ lệ Z scaling Factor  là 0.5.

 • Chọn Turn  từ thanh Relief.
 • Chọn vector, chọn Z scale as 0.5, chọn Add và nhấn Turn.

 

ssa4

relief được tạo.

Text Vectors  sẽ được thêm cho Features.

 • Chọn 2D View.
 •  Tạo text vector dùng FontBook Antiqua, Size 12mm với character spacing65% text nhập là TEXT’.
 •  Chọn vị trí đặt tại gần cổ chai như dưới.

Dùng Block Copy tạo 3 đối tượng và offset xuống dưới Y-15 như hình.

Mỗi phần Text Vectors sẽ được thực hiện các cách Feature, (Raised, Recessed,  hoặc Centreline)  sau đó sẽ được gia công dùng Feature Machining.

 

ssa5

 • Chọn text trên cùng.

Từ  toolpaths tab, chọn Feature Machining.

Feature Machining xuất hiện.

Các tùy chọn Feature Height  sẽ cho phép phần vật liệu được chừa lại trong các vùng Feature.

ssa6

Phần lượng dư Feature Allowance  cho phần vật liệu để lại trên các thành.

FEATURE ALLLOWANCE

 

 • Feature Height1mm, Allowance0, chọn Vector at Top Edge, Sharpen at bottom,  và nhập tênRaised-3bn.
 • Chọn Material – Setup  và thiết lập Material thickness  là 25, Z zero  tại đỉnh- top  và giá trị Top Offset là 1mm.
 • Click Now  và sau khi xử lý xong, chọn Close.

Phần bên trong Feature  được xác định là Raised, offset 1mm  lên trên relief trước đó. Feature  chỉ tác động lên chi tiết khi bạn mô phỏng gia công.

ssa8

 • Chọn Machine Relief  trên Toolpaths.
 • Chọn Whole model  với chiến lược Raster, Allowance0  và Tolerance0.01.
 • Chọn Ball Nose 6mm  và thay đổi Stepover thành 0.3.
 •  Đặt tên cho đường chạy dao là finish-6bn.
 • Click Calculate Now  rồi  Close.
 •  Xóa mô phỏng trước đó và nhấp chọn Simulate all toolpaths.

Đường chạy dao gia công hết vùng Feature  được offset Feature Height  là 1mm.

ssa9

Chọn và di chuyển đường chạy dao này lên trên cùng dùng nút mũi tên.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *